Logo strony
Logo strony 2
Logowanie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych użytkowników jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
3) Dane osobowe użytkowników będziemy przetwarzać w celu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).
4) Odbiorcami danych osobowych użytkowników będą podmioty świadczące usługi informatyczne.
5) Dane osobowe użytkowników będziemy przechowywać przez okres funkcjonowania systemu wykaz.
6) Użytkownicy posiadają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) do ich sprostowania.
7) Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwia utworzenie konta użytkownika w systemie.


- Jeśli konto zostało zablokowane, należy je samodzielnie odblokować (bez pomocy administratora).
- Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz je w każdej chwili uzyskać po wpisaniu w polu użytkownik swojej nazwy użytkownika (login).
W obu przypadkach należy użyć przycisku "Odblokuj konto i wyślij nowe hasło". System wyśle nowe hasło na adres e-mail przypisany w systemie do konta użytkownika. Jeśli wiadomość nie dotarła prawdopodobnie adres e-mail przechowywany w systemie nie jest aktualny.

W razie problemów prosimy o kontakt ekoportal@klimat.gov.pl