Logo strony
Logo strony 2
Logowanie do newslettera

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa). Dane osobowe gromadzone są w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w systemie ma prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach szczególnych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.Nie masz jeszcze konta? Zapisz się do newslettera