Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2075
z 208
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
19/2022Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Januszkowo II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.RGG-I.6721.1.201902-06-2022 09:4502-06-2022 09:45Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
18/2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś WielkaRGG.6220.17.2022.AP30-05-2022 12:5030-05-2022 12:50Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
17/2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że na wniosek Pana Józefa Ziaja pełnomocnika spółki E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Spółka komandytowa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 192/1, 192/2, 200/3, obręb 0003 Dąbrowa Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.RGG.6220.16.2022.AP27-05-2022 09:1027-05-2022 09:10Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
16/2022Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o zebranym komplecie dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu zakładu zbierania odpadów tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury na dz. ew. nr 83/31 i 330 w obrębie ew. Nowa Wieś WielkaRGG.6220.6.2022.AP24-05-2022 12:2124-05-2022 12:21Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
14/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE NA POTRZEBY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KOBYLARNIA S.A.”RGG.6721.3.2021. RŁ19-05-2022 13:5319-05-2022 13:53Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka,M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.
15/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE NA POTRZEBY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI BRZOZA – CZĘŚĆ UL. BYDGOSKIEJRGG.6721. 2.2021.RŁ19-05-2022 13:5319-05-2022 13:53Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
13/2022Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 o wydajności do Q = 9,0 m3/h i głębokości do 50,0 m, projektowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 92/14, obręb 0011 Nowa Wieś Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.RGG.6220.5.2022.AP19-05-2022 13:4319-05-2022 13:43Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
11/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. ew. nr 12315/9 w Nowym SmolnieRGG.6131.35.2022.AP06-04-2022 08:3906-04-2022 08:39Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
12/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. ew. nr 2/8 i 5/8 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka.RGG.6131.18.2022.AP06-04-2022 08:3906-04-2022 08:39Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
9/2022OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Kobylarnia, Brzoza, Januszkowo i Dziemionna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś Wielka i Prądocin wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoRGG.6721.1.2022. RŁ28-03-2022 13:1628-03-2022 13:16Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
z 208