Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2567
z 257
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2017Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 2+490 – 2+655 i w km 3+050 – 3+800 w km 5+318 – 5+855 wraz z przebudową przepustu w km 3+804 w miejscowościach Markuszowa i Oparówka”.Ś.6220.4.201701-08-2017 14:3601-08-2017 14:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
15/2017Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wody (przydomowe oczyszczalnie ścieków), z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi pn.: „Przydomowa oczyszczalnia ścieków” typu TRAIDENIS-POL, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 580/2, położonej w miejscowości MarkuszowaKŚ.6222.6.201701-08-2017 14:3601-08-2017 14:36Urząd Gminy Wiśniowa*******,*******
20/2017zawiadomienieBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
19/2017wniosek wycofujący prowadzenie postępowaniaBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaMałopolski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
18/2017pismo o uzupełnienieBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
9/2017Raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”BRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy Wiśniowapełnomocnik
21/2016opinia sanepiduPSE.NZ-420/94/1628-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach
23/2016postanowienie o zawieszeniu postepowaniaBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
22/2016postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
18/2016pismo do RDOŚBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 257