Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6714
z 672
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
438/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. nr 577 w systemie „zburz i buduj” w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 55”l.dz. 9962/201008-12-2011 13:3608-12-2011 13:36Urząd Miasta ToruniaPKN Orlen S.A.
2010/B/0225Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych” na terenie położonym przy ul. Równinnej 34 w Toruniu ( działka geodezyjna nr 135/1, obręb 40).WAiB-II/EJ/IBJ-7331/297/201008-11-2010 15:0909-11-2010 09:24Urząd Miasta Torunia
478/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaWŚiZ.6131.239.2014.EM15-07-2014 13:0115-07-2014 13:01Urząd Miasta Toruniaz up. Prezydenta Miasta Torunia Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni
2009/I/0007Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębocin nad Strugą-C" w Toruniu obejmującego obszar ograniczony: granicą administracyjną miasta z Gminą Lubicz, Strugą Toruńską, ul. Ciekawą i jej przedłużeniem do Strugi Toruńskiej , linią kolejową Toruń Wsch.-Lipno, ul.Olsztyńską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko23-11-2009 11:1323-11-2009 11:07Urząd Miasta Torunia
2010/B/0013Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa ul. Winnica w Toruniu"WAiB-IV/MB-7624/OP/770/2009; WAiB-141/V/200011-01-2010 11:5514-01-2010 13:39Urząd Miasta Torunia
2009/A/0010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Samoobsługowa myjnia bezdotykowa na działce nr 390 (obręb 64), przy ul. Podgórskiej 1 w Toruniu”.l. dz. 11678/2009 (wniosek uzupełniono dnia 28.12.2009 r.)30-12-2009 12:2930-12-2009 12:42Urząd Miasta Torunia
2009/I/0001Opinia Wydziału Środowiska i Zieleni UMT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"03-02-2010 11:0103-02-2010 10:30Urząd Miasta Torunia
2009/I/0002Opinia PPIS w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"17-11-2009 13:1517-11-2009 14:50Urząd Miasta Torunia
2009/F/0001Opracowanie ekofizjozgraficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Równinna-Morwowa", położonego pomiędzy ul.: Płaską, Równinną, Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.23-11-2009 11:5723-11-2009 11:07Urząd Miasta Torunia
2009/I/0041opinia Wydziału Środowiska i Zieleni dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenia obowiązku wykonania raportu w pełnym zakresie dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Al. 700 - lecia w Toruniu wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo - usługowego na terenach sąsiednich".01-12-2009 13:5903-12-2009 13:50Urząd Miasta Torunia
z 672