Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 161
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/C/0001Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do niniejszych planów: 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica; 2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne i Wólka Kawęcka; 3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmujący teren sołectw: Chomentów, Niziny i Staniowice; 4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, Sobków obejmujący teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice; 5.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Korytnica; 6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.01-03-2010 19:5701-03-2010 19:04Urząd Gminy w Sobkowie
2010/A/0001WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH LIPA, NA DZIAŁCE O NR EWID. 106 W OBRĘBIE LIPA, GMINA SOBKÓWBGK 7624/6/200901-04-2010 12:3301-04-2010 12:47Urząd Gminy w Sobkowie
3/2016Wójt Gminy Sobkow zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek EGM Sp. z o.o., ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków z dnia 09.11.2015 r. (uzupełnionym w dniu 05.01.2016 r.) dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny także z zawodnionej części złoża wapieni jurajskich „Wierzbica”, położonego w msc. Wierzbica, gmina Sobków, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 191,192,194 202,204-210,224/2,225/3,225/4, 226,227/1,228,229,230,231/1,232,264/2,266,269 i 270 obręb Wierzbica, gmina Sobków. w dniu 10.03.2016 r. wydał postanowienie znak BOŚiGM.6220.4.2015-2016 r. ustalające zakres raportu o oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.Znak: BOŚiGM.6220.4.2015-201614-03-2016 13:3214-03-2016 13:32Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
2/2016Informacja na temat "Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobków - brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko."WPN-II.410.212.2015.DZ07-03-2016 07:2907-03-2016 07:29Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
4/2016Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobków na działce o numerze ewidencyjnym 733 obręb Sobków"Znak: BOŚiGM.6220.4.201618-03-2016 12:0718-03-2016 12:07Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
4/2017Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Blidowie zastawki piętrzącej na cieku - Dopływ Cieku od Korytnicy” dla potrzeb budowy stawu rekreacyjnego na terenie działek o nr ewid. 1157, 1053, 1155 obręb Korytnica, gmina Sobków.BOŚiGM.6220.11.2016.201727-01-2017 14:5427-01-2017 14:54Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
1/2011Obwieszczenia Wójta Gminy Sobkównie dotyczy27-07-2011 14:0803-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
2/2011DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1 i 226 w obrębie gruntów miejscowości Wierzbica, gmina Sobków, przez EGM Sp. z o. o.; ul. Rydlówka 5; 30-363 Kraków,27-07-2011 13:4103-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
3/2011Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków,obejmującego część terenu sołectwa Mzurowa i teren sołectwa Szczepanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu.nie dotyczy10-11-2011 11:2210-11-2011 11:23Urząd Gminy w Sobkowie
1/2012Obwieszczenie Nr 1/2012nie dotyczy06-02-2012 09:5006-02-2012 09:50Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
z 17