Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 162
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/C/0001Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do niniejszych planów: 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica; 2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne i Wólka Kawęcka; 3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmujący teren sołectw: Chomentów, Niziny i Staniowice; 4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, Sobków obejmujący teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice; 5.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Korytnica; 6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmujący teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.01-03-2010 19:5701-03-2010 19:04Urząd Gminy w Sobkowie
2010/A/0001WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH LIPA, NA DZIAŁCE O NR EWID. 106 W OBRĘBIE LIPA, GMINA SOBKÓWBGK 7624/6/200901-04-2010 12:3301-04-2010 12:47Urząd Gminy w Sobkowie
1/2011Obwieszczenia Wójta Gminy Sobkównie dotyczy27-07-2011 14:0803-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
2/2011DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1 i 226 w obrębie gruntów miejscowości Wierzbica, gmina Sobków, przez EGM Sp. z o. o.; ul. Rydlówka 5; 30-363 Kraków,27-07-2011 13:4103-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
3/2011Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków,obejmującego część terenu sołectwa Mzurowa i teren sołectwa Szczepanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszego planu.nie dotyczy10-11-2011 11:2210-11-2011 11:23Urząd Gminy w Sobkowie
1/2012Obwieszczenie Nr 1/2012nie dotyczy06-02-2012 09:5006-02-2012 09:50Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
2/2012Obwieszczenie NR 2/2012nie dotyczy06-02-2012 09:5006-02-2012 09:50Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
12/2012Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłozenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dotyczące "Budowy elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"BOŚiGM.6220.3.201224-07-2012 15:1924-07-2012 15:19Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
3/2012Ogłoszenie o opracowaniu projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.GKOS.602.2.201214-03-2012 15:1014-03-2012 15:10Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
4/2012Ogłoszenie o opracowaniu projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.GKOS.602.2.201214-03-2012 15:1014-03-2012 15:10Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 17