Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
132/2016"Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy nr WRG.6730.49.2014 z dnia 8.12.2014 r.dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek paszowo - inwentarski, budowie budynku obory wraz z halą udojową, budowie dwóch wiat magazynowych, budowie dwóch silosów przejazdowych - komorowych oraz budowie płyty obornikowej wraz ze zbiornikami na odcieki na działkach o nr ewid. 13/4, 13/2, 11/1 obręb Pępowo, gmina Pępowo."WRG.6730.49.2014(2016)04-08-2016 10:5704-08-2016 10:57Urząd Gminy PępowoStadnina Koni "Pępowo"
95/2016Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-201627-05-2016 12:2127-05-2016 12:21Urząd Gminy PępowoRada Gminy Pępowo
33/2013Decyzja na wycięcie 1 świerka z działki ew. nr 86/7 obręb Pępowo.WRG.6131.43.201331-10-2013 09:1231-10-2013 09:12Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
12/2018Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Legalizacji kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo”.WRG.6220.4.201612-09-2018 14:5012-09-2018 14:50Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
4/2019Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19 i 127/25 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie".WRG.6220.9.201708-02-2019 11:4008-02-2019 11:40Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
140/2016Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gębice, Babkowice Huby i Krzyżanki, na części działek o nr ewid. 306, 305/3, 304, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313, obręb Siedlec, na części działek o nr ewid. 39, 35, 31, 30, 24, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 18, 19, 21, 22, 42 i na działce o nr ewid. 23, obręb Babkowice, na części działki o nr ewid. 31, obręb Pępowo, na części działek o nr ewid. 33, 34/2, 37, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/1, 72, 71, 70/2, 147, 163, 46, 47/1, 49, 50/2, 51/2, 53, 55, 56, 58, 59, 162, 61, 62, 64, 65, 67, 150, obręb Gębice, ark. 1, dla części działki o nr ewid. 87, obręb Gębice, ark. 2 oraz na części działek o nr ewid. 85, 109/4, 105, 108, 107/2, 107/5, 86, 83/4, 83/5, 83/6, obręb Krzyżanki, gmina Pępowo, powiat gostyński.WRG.6733.8.201623-09-2016 08:2223-09-2016 08:22Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
17/2017Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 210/15, 210/18 położonych przy ul.Dworcowej w m. Pępowo, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński.WRG.6733.5.201712-04-2017 14:1612-04-2017 14:16Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
21/2016Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Pępowo dla działki o nr ewid. 335/3, obręb Pępowo, gmina Pępowo.WRG.6733.1.201623-02-2016 10:4023-02-2016 10:40Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
47/2016Decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku inwentarskiego - chlewni wraz z paszarnią, oraz przebudowie istniejącego budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 28 obręb Pasierby.WRG.6730.7.201605-04-2016 13:2405-04-2016 13:24Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
6/2018Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 69,7 DJP wraz z silosem paszowym do stacji żywienia oraz budowie zbiornika podziemnego, podrusztowego na gnojowicę na terenie działki o numerze ewidencyjnym 85, położonej w miejscowości Ludwinowo, obręb Ludwinowo, gmina Pępowo.WRG.6730.20.201820-06-2018 11:3420-06-2018 11:34Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 62