Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3509
z 351
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
313/20121. Wykonanie urządzeń wodnych tj. zabudowy rowu dwoma rurociągami stalowymi z rur karbowanych o średnicy 2 x 800 i długości 2 x 38,0 m, na działce nr 3/16 obręb 18 w Piotrkowie Trybunalskim, o rzędnej wlotów 186,30 i rzędnej wylotów 185,92. W miejscu usytuowania wlotów i wylotów projektuje się umocnienie dna oraz ściany istniejącego rowu na długości: wlot L = 5mb, wylot L = 2,5 mb. Projektowane zakrycie rowu zlokalizowane jest zgodnie ze współrzędnymi geograficznymi: N:51o24'44.62”; E:19o44'21.1” - N:51o24'45.12”; E:19o44'20.58”. 2. Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu (ziemi)RS-V.6341.66.201210-09-2012 11:2610-09-2012 11:26Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUM Piotrkowa Trybunalskiego
314/20121. Wykonanie urządzeń wodnych tj. zabudowy rowu dwoma rurociągami stalowymi z rur karbowanych o średnicy 2 x 800 i długości 2 x 38,0 m, na działce nr 3/16 obręb 18 w Piotrkowie Trybunalskim, o rzędnej wlotów 186,30 i rzędnej wylotów 185,92. W miejscu usytuowania wlotów i wylotów projektuje się umocnienie dna oraz ściany istniejącego rowu na długości: wlot L = 5mb, wylot L = 2,5 mb. Projektowane zakrycie rowu zlokalizowane jest zgodnie ze współrzędnymi geograficznymi: N:51o24'44.62”; E:19o44'21.1” - N:51o24'45.12”; E:19o44'20.58”. 2. Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu (ziemi)RS-V.6341.66.201210-09-2012 11:2610-09-2012 11:26Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
93/2012Cofnięcie na wniosek strony, decyzji (pozwolenie wodnoprawne)RS-V.6341.25.201230-03-2012 10:1230-03-2012 10:12Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
101/2016Decyzja Nr 160/2016 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 84 sztuk (49,6 DJP), (docelowa obsada w gospodarstwie do 162,4 DJP) z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 350,0 m3, płyty obornikowej o pow. zab. 124 m2, zbiornika na gnojowicę o poj. 20,0 m3, trzech silosów zbożowych o ładowności 100 t, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Proszenie na działce nr ewid. 423, 424/1 , obręb Proszenie.AB-I.6740.1.101.2016.IB06-04-2016 11:1006-04-2016 11:10Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
117/2016Decyzja Nr 183/2016 o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (chlewni)o obsadzie o obsadzie 120,96 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie do 173,32 DJP) z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 1652 m3, dwóch silosów zbożowych o ładowności 150 t oraz zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6,0 m3 - realizacja przedsięwzięcia w dwóch etapach w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Proszenie na działce nr ewid. 2, obręb Lutosławice Szlacheckie.AB-I.6740.1.128.2016.AJ01-04-2016 11:3901-04-2016 11:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
267/2014Decyzja zezwalająca, a w części odmawiająca (lipa drobnolistna f.5-pniowa) wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej na działce nr ewid.389, obręb 0001 - Aleksandrów).RS-I.6131.27.2014 GO08-09-2015 09:1808-09-2015 09:18Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
104/2017Decyzja 121/2017 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (tuczarni o obsadzie 100,8 DJP; ze zbiornikiem na gnojowicę w budynku, łączna obsada zwierząt w gospodarstwie wyniesie 140 DJP; zewnętrznego, zamkniętego zbiornika na gnojowice o poj. 200 m3, dwóch silosów paszowych o ładowności po 12,8 ton każdy na działce nr ewid. 128, obręb 0005 - Gazomia Nowa.AB.6740.53.2017.ZK07-03-2017 09:1807-03-2017 09:18Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
39/2018Decyzja 132/2018 o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji: pn "PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II" obejmującej budowę: hali magazynowej DC3 dawniej A), hali magazynowej DC2 (dawniej C), rozbudowy pompowni wody pożarowej, zbiornika wodnego zastępczego płazów, drogi i komunikacji wewnątrzzakładowej, placów postojowych dla samochodów osobowych (11szt.) i samochodów ciężarowych (2 szt.), zewnętrznych instalacji wewnątrz zakładowych: wod.-kan. w tym 6 szt. zbiorników technologicznych o pojemniości 10m3 każdy, instalacji energetycznej, gazowej, instalacji w budynkach wod.-kan., elektrycznej, gazu w tym zmiana instalacji gazu w hali B na działce nr ewid. 438/2, obręb Majków Duży.AB.6740.963.2017.IS06-03-2018 11:5206-03-2018 11:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
51/2018Decyzja 152/2018 o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego obejmującej: etap I-budowy kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (bez przyłączy) dla Gminy Wola Krzysztoporska, na który składają się następujące części:Cz. 1-budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych; Cz. 2a -kanalizacja sanitarna (bez przyłączy) w m. Wola Krzysztoporska; Cz. 2b - kanalizacja deszczowa (bez przyłączy)w m. Wola Krzysztoporska; cz. 3 - kanalizacja sanitarna w m. Wola Krzysztoporska, Siomki, Krzyżanów, Glina Poprzez wprowadzenie następujących zmian:w cz. 2a: zmiana lokalizacji, długośći i średnicy sieci oraz lokalizacji tłoczni WP-2 (poprzednio na dz. o nr ewid. 360) w m. Wola Krzysztoporska, na dz. o nr ewid. 360,432, 643/1, 484/1, ob. Wola Krzysztoporska; w cz. 2b: zmiana lokalizacji, długości i średnicy sieci w m. Wola Krzysztoporska, na dz. o nr ewid. 432, 643/1, 484/1, 568/12, ob. Wola Krzysztoporska.AB.6740.961.2017.IS22-03-2018 10:3422-03-2018 10:34Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
169/2016Decyzja 245/2016 o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placem manewrowym oraz tymczasową drogą dojazdową na działkach nr ewid. 18, 19, 20, 21, 22, obręb Wola Niechcicka Stara.AB-I.6740.1.134.2016.KB25-04-2016 15:1325-04-2016 15:13Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 351