Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 162
z 17
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Obwieszczenia Wójta Gminy Sobkównie dotyczy27-07-2011 14:0803-08-2011 13:26Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
1/2012Obwieszczenie Nr 1/2012nie dotyczy06-02-2012 09:5006-02-2012 09:50Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
1/2013ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: produkcji brykietu na części działki 525 położonej w miejscowości KORYTNICA gmina Sobków.BOŚiGM.6220.1.201315-01-2013 14:1815-01-2013 14:18Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
1/2014Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków dotyczące zadania C.1.2 pn. „ Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowości Mokrsko Górne" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"BOŚiGM.6220.4.2013-201415-01-2014 14:5715-01-2014 14:57Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
1/2015Zawiadomienie Wójta Gminy Sobków o wszczęciu postepowania administracyjnyego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Udokumentowaniu złoża i wydobywaniu piasków na terenie wsi Brzegi i Brzeźno w gminie Sobków".BOŚiGM.6220.1.201523-11-2016 14:3523-11-2016 14:35Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
1/2016Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny, gmina Sobków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do planu.20-01-2016 12:0920-01-2016 12:09Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
1/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa Kopalni Wapieni Jurajskich „Lipa” na działce o nr ewid. 106, w obrębie ewidencyjnym Lipa, gmina Sobków,planowany obszar górniczy obejmuje również działki o nr ewid. 101, 102, 103, 104 i 105 obr. Lipa, a proponowany teren górniczy obr. Lipa, gm. Sobków oraz obr. Obice i Drochów Górny, gm. MorawicaBOŚiGM.6220.9.201602-01-2017 15:2202-01-2017 15:22Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
1/2018Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa.nie dotyczy10-01-2018 15:0910-01-2018 15:09Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
1/2019Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków", wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.6720.2.201609-01-2019 14:3609-01-2019 14:36Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
10/2012Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia "Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"BOŚiGM.6220.3.201220-07-2012 12:5520-07-2012 12:55Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 17