Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2580935
z 258094
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1523/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne zabijanie, umyślne niszczenie jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych oraz zniszczenie jednego mrowiska zlokalizowanego w km 9+750 należącego do owadów z gatunku mrówka rudnica (Formica rufa); - umyślne chwytanie, przetrzymywanie okazów gatunków, przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie płazów i gadów należących do następujących gatunków: Zba trawna (Rana teporaria) ropucha szara (Bufo bufo), traszka górska (Triturus alpestris), traszka karpacka (Lissotriton montandowi), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), salamandra plamista (Salamandra salamandra), żmija zygzakowata (Vipera berus), padalec zwyczajny (Anguis fragilis) i zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) na obszarze inwestycji drogowej, określonym liniami rozgraniczającymi, od km 5+009,32 do km 21+104,9;OP-I.6401.313.2020.GZ22-10-2020 14:4122-10-2020 14:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,PUT INTERCOR Sp. z o.o.
1524/2020Wniosek w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak: OP-I.6401.128.2020.GZ. w zakresie zezwolenia na umyślne chwytanie, przetrzymywanie okazów, niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie płazów należących do gatunku żaba trawna (Rana temporaria), zezwolenie dotyczy kilkudziesięciu osobnikówOP-I.6401.342.2020.GZ22-10-2020 14:4122-10-2020 14:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
659/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 19 drzew na działce nr 647/13 obrębie 214; 2 drzew na działce nr 647/15 obrębie 214 oraz 1 drzewa na działce nr 647/16 obrębie 214 przy ul. Bohaterów w Rzeszowie.SR-III.6131.245.202022-10-2020 14:3422-10-2020 14:34Urząd Miasta RzeszowaRzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla "Kmity"
1387/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie jednego mrowiska mrówki rudnicy (Formica rufa), chwytanie, umyślne płoszenie lub niepokojenie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca osobników należących do gatunków kumak górski (Bombina veriegata), ropucha szara (Bufo bufo), traszka karpacka (Lissotriton montandoni) oraz niszczenie siedlisk i umyślne płoszenie lub niepokojenie licznych gatunków ptakówOP-I.6401.313.2020.GZ22-10-2020 14:3322-10-2020 14:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePUT INTERCOR Sp. z o.o.
80/2020Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna BT33175 KARPACZOŚR.6221.1.26.2020.NS22-10-2020 14:3022-10-2020 14:30Starostwo Powiatowe w Jeleniej GórzePolkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.
1744/2020Opinia sporządzona dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Ryn, gmina Ostróda, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.46.2020.BW22-10-2020 14:2922-10-2020 14:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
69/2020Dec. środ. - Budowa hali prod., budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowa. dz. prod. (silosów) wraz z infr. tow., w tym inst. wew., drogami wewn. i parkingiem oraz budową zb. ret. na dz. o nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina KleszczewoOR.6220.19.202022-10-2020 14:2422-10-2020 14:24Urząd Gminy w KleszczewieAluplast Sp. z o.o.
102/2020Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewPiOŚ.6131.55.2020.KS22-10-2020 14:1722-10-2020 14:17Urząd Miejski w Człuchowie*******
1138/2020Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.113.2020.NP22-10-2020 14:1622-10-2020 14:16Urząd Miasta Krakowa
1139/2020Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowej.KZ-03.4125.11.123.2020.NP22-10-2020 14:1622-10-2020 14:16Urząd Miasta Krakowa
z 258094