Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2571363
z 257137
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
909/2020Uzgodnienie - zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca.WSTV.411.10.2020.AP24-09-2020 07:2724-09-2020 07:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
908/2020Uzgodnienie-zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projekcie Programu ochrony środowiska dla powiatu puławskiego na lata 2020- 2025.WSTV.411.11.2020.AP24-09-2020 07:2724-09-2020 07:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
1073/2020Decyzja z dnia 4.09.2020 r., znak:WPN.6401.238.2020.RWi zezwalająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie jednego niezasiedlonego gniazda wilgi Oriolus oriolus i jednego niezasiedlonego gniazda kosa Turdus merula oraz na niszczenie ich siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, w związku z koniecznością wycięcia dwóch sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr ewid. 176/1, obręb Bibianów 0002, gmina Parzęczew, powiat zgierski, województwo łódzkie. Jak wskazano we wniosku, „uzasadnieniem wycinki jest kolizja z projektowanymi rozwiązaniami związanymi z przebudową linii kolejowej”, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”WPN.6401.238.2020.RWi24-09-2020 07:2524-09-2020 07:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1074/2020Decyzja z dnia 8.09.2020 r., znak:WPN.6401.250.2020.RWi zezwalająca Gminie Paradyż, na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie 11 gniazd zlokalizowanych na drzewie – topola osika, 4 gniazd zlokalizowanych na drzewie – klon pospolity, 2 gniazd zlokalizowanych na drzewie – topola osika gawrona Corvus frugilegus oraz na niszczenie ich siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, z terenu działki nr ewid. 85/18, położonej w miejscowości Wielka Wola, gmina Paradyż, powiat opoczyński, województwo łódzkie, w związku z zaplanowaną wycinką ww. drzew w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli”WPN.6401.250.2020.RWi24-09-2020 07:2524-09-2020 07:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1075/2020Decyzja z dnia 21.09.2020 r., znak:WPN.6401.245.2020.TDz zezwalająca Polskiemu Związkowi Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Źródełko” z siedzibą w Łodzi przy ul. Chmurnej 24 na niszczenie siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda dwóch osobników sierpówki Streptopelia decaocto, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na usunięciu kasztanowca rosnącego na działce nr 442/7, obręb W-13 w ŁodziWPN.6401.245.2020.TDz24-09-2020 07:2524-09-2020 07:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1076/2020Decyzja z dnia 21.09.2020 r., znak:WPN.6401.246.2020.TDz zezwalająca Gminie Miasto Łódź na niszczenie siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda dwóch osobników sierpówki Streptopelia decaocto, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na usunięciu obumarłej lipy drobnolistnej z terenu działki o nr ewid. 212/114, obręb G-17 w Łodzi, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa jakie stwarza ww. drzewoWPN.6401.246.2020.TDz24-09-2020 07:2524-09-2020 07:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1077/2020Decyzja z dnia 21.09.2020 r., znak:WPN.6401.247.2020.TDz zezwalająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na umyślne chwytanie i czasowe przetrzymywanie, niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania schronień, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie wymienionych poniżej gatunków płazów i gadów, w związku z realizacją prac modernizacyjnych w obrębie mostu kolejowego na rzece Czarnej na linii kolejowej nr 4 na szlaku Pilichowice – Olszamowice w km: 113,499, działki o nr ewidencyjnym: 64, 69, 72, obręb Siedlów, gm. Żarnów, powiat opoczyński, tj:ropucha szara,żaba moczarowa,żaba trawna, żaba śmieszka, żaba wodna, żaba jeziorkowa, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowataWPN.6401.247.2020.TDz24-09-2020 07:2524-09-2020 07:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
1078/2020Decyzja z dnia 21.09.2020 r., znak:WPN.6401.248.2020.TDz zezwalająca Gminie Miasto Łódź na niszczenie, usuwanie, uszkadzanie gniazd lub innych schronień dzięcioła dużego Dendrocopos major oraz niszczenie siedliska, będącego jego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku w związku z koniecznością usunięcia suchej brzozy z terenu działki o nr ewid. nr 145, obręb W-14 przy ul. Mazowieckiej w Łodzi, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa jakie stwarza ww. drzewoWPN.6401.248.2020.TDz24-09-2020 07:2524-09-2020 07:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
910/2020Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5.06.2019 r., znak: WOOŚ.420.49.2019.GM.5 dla inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej Nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze od km 0+003,7 do km 2+789,0 gmina Wisznice".WOOŚ.420.10.2020.GM.524-09-2020 07:2324-09-2020 07:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
622/2020Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Nr 101245L w miejscowości Dubica i Horodyszcze od km 0+003,7 do km 2+789,0".WOOŚ.420.10.2020.GM24-09-2020 07:2324-09-2020 07:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Wisznice
z 257137