Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842330
z 284233
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
29/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 104 w obrębie Skorodnica, gm. Stary Brus.GP.6730.28.2022.KB03-02-2023 15:5503-02-2023 15:55Urząd Gminy Stary BrusCopernic Sp. z o.o.
5/2023Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.28.10.2022/2023.KB z dnia 03.02.2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, magazynów energii oraz infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 104 w obrębie Skorodnica, gm. Stary Brus.GP.6730.28.2022.KB03-02-2023 15:5503-02-2023 15:55Urząd Gminy Stary BrusWójt Gminy Stary Brus
142/2023DECYZJA zezwalająca Urzędowi Miasta Zielona Góra, na zniszczenie jednego gniazda sroki zlokalizowanego na drzewie z gatunku topola włoska wraz z jej siedliskiem lęgowym znajdującym się na działce nr 8/8 obręb 16, przy ul. Generała Józefa Bema w Zielonej Górze w związku z koniecznością wycinki przedmiotowego drzewa z uwagi na jego stan zdrowotny (zamieranie drzewa) i lokalizację w pasie drogi publicznej w związku z wyeliminowaniem zagrożenia, które stwarza dla ludzi i mienia, pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej decyzji.WPN-I.6401.91.2023.DM03-02-2023 15:4203-02-2023 15:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
141/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd sroki, w związku z usunięciem drzewa, rosnącego na działce numer 8/8 obręb 16 w Zielonej Górze.WPN-I.6401.91.2023.DM03-02-2023 15:4203-02-2023 15:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Urząd Miasta Zielona Góra Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami
169/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt lub innych niż dziko występujących zwierząt objętych ochroną, w związku z realiz. przed. pol. na budowie gazociągu MOP 8,4 MPa w ramach zad. Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświecim-Tworzeń - Etap II Gazociąg DN700 MOP 8,4 relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową OświęcimWPN.6401.65.2023.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,JT S.A.
170/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących roślin objętych ochroną, w związku z realiz. przed. pol. na budowie gazociągu MOP 8,4 MPa w ramach zad. Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświecim-Tworzeń - Etap II Gazociąg DN700 MOP 8,4 relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową OświęcimWPN.6400.1.2023.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,JT S.A.
171/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działce nr 672/63, obręb 0001 Aleksandrowice, przy ul. Henryka Siemiradzkiego w Bielsku-BiałejWPN.6401.79.2023.DT03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Bielsko-Biała
1212/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej"WOOŚ.420.10.2021.KC03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrezydent Miasta Oświęcim
172/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: I. Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr 195 Koziegłowy (obręb 240902_4.0001 Koziegłowy)”;. II. Określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.420.20.2022.KC.603-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1322/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr 195 Koziegłowy (obręb 240902_4.0001 Koziegłowy)", gm. KoziegłowyWOOŚ.420.20.2022.KC03-02-2023 15:3303-02-2023 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 284233