Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1111
z 112
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0001wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża wapieni jurajskich "GLINIANY-STRÓŻA 1" położonego w m. Stróża gm. Ożarów pow. Opatów, woj. świętokrzyskieR.Oś.III.7511/1/2007/ak10-07-2007 09:0020-08-2007 11:51Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/B/0019Decyzja zatwierdzajaca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi zawierającymi azbestR.Oś.II.7647/66/06/do03-07-2007 13:1510-07-2007 06:52Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/A/0002wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód z odwodnienia kopalni "Wszachów I" do rz. Wszachówki w km. 11+250R.Oś.I.6223/4/2007/ak16-02-2007 14:1316-02-2007 13:26Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/A/0004wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji: wędzarni tradycyjnej.R.Oś.II7648/8/06/do12-03-2007 08:5913-03-2007 08:43Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/B/0004decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wędzarni tradycyjnejR.Oś.II.7648/8/06/do12-03-2007 09:0613-03-2007 08:43Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/H/0003zgłoszenie osiedlowej kotłowni gazowej K-4 eksploatowanej przez PGKiM Sp. z o.o. w OpatowieR.Oś.II.7648/do/3/0713-03-2007 09:3313-03-2007 08:43Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/A/0006wniosek o zmianę udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z gminnej oczyszczalni ścieków w Potoczku do rzeki Kamiennej oraz na awaryjny zrzut kolektorem do cieku "Od Potoczka"R.Oś.I.6223/2/2007/ak20-08-2007 13:4520-08-2007 11:51Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/B/0009zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Potoczku do rz. Kamiennej oraz na awaryjne odprowadzanie ścieków do cieku "Od Potoczka"R.Oś.I.6223/2/2007/ak23-03-2007 11:0805-04-2007 08:17Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/A/0015Rozszerzenie zakresu decyzji Starosty Opatowskiego na wytwarzanie odpadów znak: R.Oś.II.7647/75/04pg z dnia 24.11.2004r.R.Oś.II.7647pg/53/0626-03-2007 12:5510-07-2007 06:52Starostwo Powiatowe w Opatowie
2007/B/0016w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego na wniosek prowadzacego instalacjęR.Oś.II.7647pg/53/0603-07-2007 14:4110-07-2007 06:52Starostwo Powiatowe w Opatowie
z 112