Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2865
z 287
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/00231) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj. ziemnego stawu na działce nr 276/1 położonej w miejscowości Skrzynka, zasilanego wodami gruntowymi oraz wodami opadowo-roztopowymi, 2) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wód powierzchniowych z projektowanego stawu na działce nr 276/1 w m. Skrzynka, na potrzeby działalności gospodarczej za pomocą wielostopniowej pompy głębinowej,OŚR. 6224 / 2 / 0923-04-2009 11:2023-04-2009 09:25Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/B/00751. pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wód polegajace na wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowo-roztopowych pochodzacych z nawiezrchni jezdni, projektowanego chodnika i zatoki postojowej w ciagu drogi powiatowej K1315 relacji Wielopole-Odporyszów-Breń na dzialkach nr 39,132,134,138 i 142 w m. Laskówka Chorąska na odcinku w km 10+586-10+837 do ziemi tj. do rowu przydroznego za pomoca projektowanego wylotu kanalizacji opadowej w km 10+837 w/w drogi powiatowej 2. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeń wodnych: na wykonanie wylotu i zabudowę rowuOŚR. 6223 / 11 / 200824-10-2008 09:1524-10-2008 07:16Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2009/B/00191. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych pochodzących z terenu projektowanego parkingu dla samochodów osobowych przy kościele parafialnym w Mędrzechowie na działkach nr 747, 748/1, 462, do wód znajdujących się w naturalnym zbiorniku wodnym o ciągłym odpływie wód powierzchniowych, usytuowanym na działce nr 748/1 za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji opadowej 2. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj: na wykonanie typowego wylotu żelbetowego ø 250mm projektowanej kanalizacji deszczowej, usytuowanego w skarpie naturalnego zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 748/1 w miejscowości MędrzechówOŚr. 6223 / 3 / 0914-04-2009 12:0814-04-2009 10:10Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/A/00621.na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowo-roztopowych pochodzących z terenu centrum Gręboszowa oraz placu przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Gręboszowie do ziemi tj.: a)do rowu melioracyjnego szczegółowego pn. „Rów od cmentarza” projektowanymi wylotami kanalizacji opadowej W1 w km 0+530 i W2 w km 0+785 b)do rowu melioracyjnego szczegółowego pn. „Rów od cmentarza” istniejącymi wylotami o średnicy Ø200 i Ø 250 poprzez studzienki D1 w km 0+570 i D2 w km 0+585 2.na wykonanie urządzeń wodnych tj: a)wylotu kanalizacji deszczowej W-1 o średnicy Ø200mm, usytuowanym w skarpie rowu melioracyjnego szczegółowego „ Rów od cmentarza” w km 0+530. b)wylotu kanalizacji deszczowej W-2 o średnicy Ø200 usytuowany w skarpie rowu melioracyjnego szczegółowego pn. Rów od cmentarza” w km 0+785OŚR. 6223 / 15 / 200830-12-2008 12:1330-12-2008 11:27Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
44/2013DecyzjaOŚR.6522.1.201308-05-2013 10:1008-05-2013 10:10Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
70/2015Decyzja umarzająca postępowanie administracyjneOŚR.6341.6..201508-04-2015 12:3908-04-2015 12:39Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
99/2013Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.OŚR.6224.1.201308-11-2013 11:2408-11-2013 11:24Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejZakład Przetwórczo-Handlowy Zdzisław Piasecki
28/2018Decyzja przenosząca koncesjęOŚR. 7513/12/0815-06-2018 14:4815-06-2018 14:48Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
107/2013Decyzja przenosząca prawa i i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnegoOŚR.6223/23/1011-07-2013 13:0411-07-2013 13:04Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
2/2016Decyzja stwierdzająca wygaśniecie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasuOŚR.6241.1.201304-01-2016 13:1004-01-2016 13:10Starostwo Powiatowe w Dąbrowie TarnowskiejStarosta Dąbrowski
z 287