Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2801175
z 280118
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
677/2020WNIOSEK o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w odniesieniu do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w województwie lubuskim dot. zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym , w miejscach rozrodu lub wychowu młodych zwierząt na dz. 574/2, ul. Przemysłowa 22 Gorzów Wlkp.WPN-I.6401.270.202.,KS04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.URZĄD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
384/2022RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim na działkach geodezyjnych nr 237/23, 237/18 obręb 0007 Chróścik, gmina Gorzów Wlkp.WZŚ.4221.72.2022.AJ04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.EKOPAR
1045/2022WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=12000 Nm3/h wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 103/4, 100, 103/3, 99/1, 98 obręb nr 0018 Olszyniec, jednostka ewidencyjna Żary-Gmina.WZŚ.420.27.2022.KS04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
1006/2022WNIOEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie, transport, pozyskiwanie, zbieranie okazów gatunków, przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunków wskazanych we wniosku mięczaków na terenie obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki, w związku z realizacją zadania pn. Ocena wpływu działań ochronnych na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015, w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.WPN-I.6401.304.2022.AK04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Ekspertyzy Środowiskowe Rakus
989/2022WNIOSEK o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WPN-I.6401.158.2022.MJ, zezwalająca na umyślne chwytanie, chwilowe przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca tj. poza obszar wykonywanych prac wymienionych gatunków (wykaz w decyzji), w zakresie zmiany lokalizacji działań objętych zezwoleniem.WPN-I.6401.158.2022.MJ04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Zakład Badań Ekologicznych w Krakowie
903/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne niszczenie, zrywanie, uszkadzanie, niszczenie siedlisk, zbiór, transport okazów i umyśle przemieszczanie w środowisku przyrodniczym okazów kotewki orzecha wodnego, w związku z realizacją "Prac modernizacyjnych na Odrze granicznej. Etap 1 Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania", na działce nr 792/5 obręb Świecko, gmina Słubice.WPN-I.6400.25.2022.MJ04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.BUDIMEX S.A.
1022/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie osobników bobra europejskiego na terenie działki położonej w obrębie Czechów, gm. Santok, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry.WPN-I.6401.293.2022.JK04-10-2022 11:1304-10-2022 11:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
1023/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie osobników bobra europejskiego na terenie działki położonej w obrębie Czechów, gm. Santok oraz obrębie Siedlice, gm. Gorzów Wlkp. w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry.WPN-I.6401.294.2022.JK04-10-2022 11:1204-10-2022 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
1020/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd jerzyka pospolitego w związku z prowadzonym remontem dachu budynku, znajdującego się przy ul. Kościuszki w Jasieniu.WPN-I.6401.288.2022.JK04-10-2022 11:1204-10-2022 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Wspólnota Mieszkaniowa Jasień
1019/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd jerzyków zwyczajnych w związku z prowadzoną termomodernizacją, znajdującego się w Mirostowicach Dolnych, gmina Żary.WPN-I.6401.287.2022.JK04-10-2022 11:1204-10-2022 11:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Wspólnota Mieszkaniowa Mirostowice Dolne
z 280118