Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2789
z 279
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0005Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebzepiecznymi zawierającymi azbestOś-7627/1/0722-01-2007 11:0525-01-2007 09:20Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0001Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących pod linią energetyczną 400 kV Wielopole Noszowice na działce numer 54 należącej do Gminy LyskiOś-6131/1/0730-07-2007 10:0917-10-2007 08:32Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0012Pozwolenie wodnoprawne na: piętrzenie wody na istniejącej zastawce cieku Sumina I w km 2+280 pobór wody do zasilania stawów rybnych o pow. 7,27 ha z cieku Sumina I pobór wody do zasilania stawu nr 2 o pow. 1,79 ha z rowów melioracyjnych odprowadzanie wody do cieku Sumina II ze stawów nr 1,3,4 w km 18+575 i z magazynów w km 19+020 odprowadzenie wody ze stawu nr 2 do rowu melioracyjnegoOś-6223/4/0722-10-2007 13:3724-10-2007 09:46Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0007pobór wody podziemnej w ilości Qhmax= 5,0 m3/h (Qśrdob= 120 m3/d), z ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Żorach, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości Qe= 5,0 m3/h, określonych w dokumentacji hydrogeologicznej przyjętej bez zastrzeżeń przez Prezydenta Miasta Rybnika zawiadomieniem Nr EkIII-7530/00014/05 z dnia 29.06.2006 r. Woda z ujęcia wykorzystywana będzie do podlewania zieleni parkowej oraz do okresowego uzupełniania wody w stawie parkowym w Parku „Piaskownia” w Żorach. 2. wykonanie urządzenia wodnego tj. studni wierconej S-2 o średnicy Ø 160 mm, głębokości 30,0 m ppt, wydajności Qhmax= 5,0 m3/h i depresji s = 2,5 m, z obudową w postaci kręgu betonowego, położonej przy skrzyżowaniu ul. Bocznej z ul. Gichta w Żorach, na działce Nr 258/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Nadleśnictwa Rybnik.Oś-6223/2/0716-03-2007 11:5416-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/000304-04-2007 10:0804-04-2007 12:30Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0036zmiana za zgodąstron decyzję Starosty Rybnickiego z dnia 07.07.2003r. znak OŚ-7624/4/03 pozwalając Zakładowi CLASSEN-POL S.A. w Zwonowicach przy ul. Wyzwolenia na wytwarzanie padów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadu innego niż niebezpieczny o kodzie 03 01 05OŚ-7624/6/0631-07-2007 11:3717-10-2007 08:30Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/0010Prosba o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów medycznych do 100 kg rocznie o kodzie 18010301-08-2007 09:0317-10-2007 08:26Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0017Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 4602/307 przy ul. Broniewskiego w Leszczynach następujących gatunków: - klon, lipa, topola. Nie zezwolenie na usunicie drzew z gatunku lipa o obw. 106 cm. Ustalono opłatę za usunięcie drzew przeznaczonych do usunięcia w wysokości 7339,44 zł. Odroczono termin uiszczenia opłaty na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za usunięcie drzew na okres trzech lat. Zobowiązano wnioskodawcę do dokonania nasadzeń drew w ilości co najmniej 1 szt. za każde usuniete drzewo.OŚ- 6131/15/0730-07-2007 10:4617-10-2007 08:32Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/0015Prosba o wydanie pozwolenia na składowanie i przechowywanie gruzu budol\wlanego z odzysku w ilości 250 m301-08-2007 09:1317-10-2007 08:26Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/0018przekazanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami innymi niż niebezpieczne wytwarzanymi przez Spółkę działająca pod firmą Przedsiębiorstwo 'ZET' Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 15 w ramach usług budowlanych oraz prac komunalnych związanych z czyszczeniem rur, kanalizacji, separatorów w obrębie Gmin Powiatu01-08-2007 09:1717-10-2007 08:25Starostwo Powiatowe w Rybniku
z 279