Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2809
z 281
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0005Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebzepiecznymi zawierającymi azbestOś-7627/1/0722-01-2007 11:0525-01-2007 09:20Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0001Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących pod linią energetyczną 400 kV Wielopole Noszowice na działce numer 54 należącej do Gminy LyskiOś-6131/1/0730-07-2007 10:0917-10-2007 08:32Starostwo Powiatowe w Rybniku
2008/A/0063Prośba o usunięcie żywopłotu z nieruchomości gruntowej przy ul . Broniewskiego 6 w Czerwionce LeszczynachOŚ-6131/1/0816-04-2008 15:2417-04-2008 15:07Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0010usunięcie drzew z terenu działek będacych własnością gminy Lyski - obręb SuminaOś-6131/5/0722-10-2007 13:2724-10-2007 09:47Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0005zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek nr 636/137 , 635, km 4 dod. 1 obręb SuminaOś-6131/5/0716-03-2007 12:1816-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0012Pozwolenie wodnoprawne na: piętrzenie wody na istniejącej zastawce cieku Sumina I w km 2+280 pobór wody do zasilania stawów rybnych o pow. 7,27 ha z cieku Sumina I pobór wody do zasilania stawu nr 2 o pow. 1,79 ha z rowów melioracyjnych odprowadzanie wody do cieku Sumina II ze stawów nr 1,3,4 w km 18+575 i z magazynów w km 19+020 odprowadzenie wody ze stawu nr 2 do rowu melioracyjnegoOś-6223/4/0722-10-2007 13:3724-10-2007 09:46Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0007pobór wody podziemnej w ilości Qhmax= 5,0 m3/h (Qśrdob= 120 m3/d), z ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Żorach, o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości Qe= 5,0 m3/h, określonych w dokumentacji hydrogeologicznej przyjętej bez zastrzeżeń przez Prezydenta Miasta Rybnika zawiadomieniem Nr EkIII-7530/00014/05 z dnia 29.06.2006 r. Woda z ujęcia wykorzystywana będzie do podlewania zieleni parkowej oraz do okresowego uzupełniania wody w stawie parkowym w Parku „Piaskownia” w Żorach. 2. wykonanie urządzenia wodnego tj. studni wierconej S-2 o średnicy Ø 160 mm, głębokości 30,0 m ppt, wydajności Qhmax= 5,0 m3/h i depresji s = 2,5 m, z obudową w postaci kręgu betonowego, położonej przy skrzyżowaniu ul. Bocznej z ul. Gichta w Żorach, na działce Nr 258/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Nadleśnictwa Rybnik.Oś-6223/2/0716-03-2007 11:5416-03-2007 11:24Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/000404-04-2007 14:2804-04-2007 12:30Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0016wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego ujęcia wody z poziomu czwartorzędowego dla potrzeb technologicznych PPHU GATNER-1 w Czerwionce- LeszczynachOś-7520/1/0722-10-2007 14:0824-10-2007 09:47Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/I/000204-04-2007 10:0204-04-2007 12:30Starostwo Powiatowe w Rybniku
z 281