Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4955
z 496
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
123/2017OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 zre zm.) ogłaszam, że w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część D, w dniu 21 kwietnia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXIV/321/2017 uchwalająca ww. dokument.432/201518-05-2017 10:4518-05-2017 10:45Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
240/2013Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) ogłaszam, że w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej w dniu 26 czerwca 2013 r. została podjęta Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni uchwalającą wymieniony dokument. Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu ww. dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.6721.1.201230-10-2013 13:4930-10-2013 13:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
256/2013O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.6721.1.201209-11-2017 12:5109-11-2017 12:51Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
257/2013OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały Nr XXV/317/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejcowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.6721.2.201316-12-2013 14:3416-12-2013 14:34Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
258/2013OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin6721.3.201327-12-2013 10:3427-12-2013 10:34Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
231/2013OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.6721.7.201230-10-2013 13:4830-10-2013 13:48Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
355/2016obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu decyzji udzielającej Volkswagen Poznań Sp. z o. o. Zakład Września Oddział w Białężycach pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30m2 oraz instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg/h lub ponad 200 ton rocznieDSR-II-1.7222.32.201609-09-2016 13:2009-09-2016 13:20Urząd Miasta i Gminy we WrześniMarszałek Województwa Wielkopolskiego
2010/B/0071decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegpo na przebudowie ul. Przemysłowej we Wrześni wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką budynków gospodarczo – garażowych, w granicach działek ewidencyjnych nr 944/2, 945/8, 945/9, 946 we Wrześni.WG 7624/13/2010A14-06-2010 11:3430-09-2010 05:22Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
256/2016Wniosek o ustalenie warunków zabudowyWGA .6730.201.201612-07-2016 13:5412-07-2016 13:54Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
2009/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii z biomasy na działce nr geod. 1318/3 we WrześniWGA 7624/1/200919-02-2009 12:4720-02-2009 10:58Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
z 496