Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4966
z 497
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010decyzja zezwolenie na usunięcie 1 szt. topoli o obwodzie pnia 250 cm, rosnącej na działce o nr geod. 10/2 w Stanisławowie, należącej do wnioskodawcyWIK.RK.7635-274.2/1016-11-2010 12:1116-11-2010 11:35Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
1/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewWIK.RK.6131.5.201216-01-2012 11:5316-01-2012 11:53Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
1/2013deycja o środowiskowych uwatunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz działalności polegającej na zbieraniu odpadów na terenie działek nr geod. 309/1, 300/5 i 309/2 w Węgierkach.WGA.6220.1.201203-04-2013 11:1103-04-2013 11:11Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
1/2014wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.66.201428-02-2014 15:4128-02-2014 15:41Urząd Miasta i Gminy we WrześniPowiat Wrzesiński
1/2015wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielni sieciowej 110 kV na terenie działki nr geod. 5/1 w Chociczy Małej.WGA.6220.36.201424-04-2015 11:5724-04-2015 11:57Urząd Miasta i Gminy we WrześniEnea Operator Sp. z o. o.
1/2017OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap I).WGA.6721.2.201412-01-2017 13:1612-01-2017 13:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
1/2018OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ogłaszam, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3, w dniu 21 grudnia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni nr XXIX/393/2017 uchwalająca ww. dokument.WGA.6721.2.201604-01-2018 14:1304-01-2018 14:13Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
1/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce o nr geod. 41/11 w Gutowie MałymWGA.6220.2.201919-04-2019 11:1619-04-2019 11:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniPLASTMIX
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o łącznej obsadzie 1.028.000 szt. stanowisk (4112 DJP), na części działki 25/2 w KawęczynieWGA.6220.4.201708-01-2020 09:3208-01-2020 09:32Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr geod. 1313/13, obręb WrześniaWGA.6220.55.202030-04-2021 08:1330-04-2021 08:13Urząd Miasta i Gminy we WrześniAssmann
z 497